Thursday, 17 May 2007

Ständig begränsning av våra demokratiska friheter

Den politiska klassen i Sverige har nu under flera decennier systematiskt offrat svenska frihetliga värden på kulturrelativismens och multikulturens altare. Man fortsätter att göra detta i den nya borgerliga regeringen. Regeringsskiftet ger föga tröst när man betänker att det var under den förra borgerliga regeringen som denna kulturvandalism verkligen tog fart. Kombinationen av Friggebos enfald och inkompetens, Westerbergs påtryckningar och Bildts passivitet ökade inflödet av invandrare utan asylskäl till dittills oanade höjder. (Se denna http://exitsverige.blogspot.com/ för väldokumenterade fakta).

Ett av de största problemen med invandringen och dess omfattning är att en stor del av invandrarna är anhängare av en i grunden djupt odemokratisk sekt — islam.

Denna kulturvandalism pågår år efter år trots att den är helt emot en klar folklig opinion. Hur kan detta vara möjligt? Jo, genom att den politiska klassen i symbios med en vänsterdominerad journalistkår systematiskt undanhåller och undertrycker fakta om de verkliga förhållandena. Man tar även till rena lögner.

Några exempel: Fakta om den verkliga omfattningen av integrationsproblemen undanhålls. Kostnaderna, i mångmiljardbelopp, undanhålls och friseras. Fakta om islams verkliga karaktär som teokratisk, totalitär ideologi undertrycks ständigt.

Denna kulturvandalism som på inte alltför lång sikt hotar det öppna demokratiska samhällets fortbestånd sker dessutom i samverkan med en helt odemokratisk EU-byråkrati utan demokratisk insyn och kontroll.

Om vi inte nu börjar vidta adekvata åtgärder, kommer vi inom en generation att styras av shariah-lagar istället för av demokratiska lagar. Det medför att grundläggande mänskliga rättigheter som yttrande- och religionsfrihet förvägras.

Vakna svenska folk. Klockan är fem i tolv!

No comments: