Wednesday, 31 August 2011

Hög tid att definiera islam som totalitär ideologi

Islam har under en följd av år i de flesta västerländska samhällen, inklusive Sverige, fått passera som en religion som alla andra. På så sätt och genom hänvisning till religionsfriheten har islams verkliga karaktär ”flugit under radarn”. Detta har starkt underlättats av den fundamentala okunnighet och naivitet om islam, som är utbredd inom de politiska och mediala ”eliterna”.

Islams totalitära karaktär framgår redan av dess grundläggande trossatser, vilket är uppenbart om man besvärar sig med att granska dem. Tonen anges i ”Shahada”, den islamska trosbekännelsen, som också är den första av islams ”Fem pelare” och som varje muslim skall följa och leva efter: "Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är hans profet”.

Bekännelsen innebär även att muslimen underkastar sig Allah, som anses vara skapare och laggivare. Det andra ledet i trosbekännelsen innebär att man som muslim skall följa profeten Muhammeds föredöme (Sunna). Ordet islam betyder helt enkelt underkastelse och inget annat. Islam kan sägas bestå av två integrerade delar nämligen tro och regler. En sann muslim måste tro på båda delarna, trosartiklarna och den ”gudomliga lagen”, sharia.

Sharia är ett omfattande regelverk, som reglerar allt från förhållandet till Allah till minutiösa och absurda regler för hur man skall tvätta sig eller vilken fot man skall sätta först då man går genom en dörr. Den anses uttrycka den gudomliga viljan och ”utgör ett system av skyldigheter, som det åligger varje muslim på grund av hans religiösa tro” (Encyclopaedia Britannica Online). Sharia berör åtminstone i princip alla aspekter av det mänskliga livet, från detaljerade renhetsregler till föreskrifter om relationer mellan människor och hur samhället ska styras. Den religiösa lagen, sharia, är således en integrerad del av islam. Sharia är så övergripande att det uttalas att det endast är tillåtet att följa i demokratisk ordning stiftade lagar så länge det inte bryter mot sharia. Religionen islam kommer här i klar konflikt med liberal västerländsk demokrati.

 Det är långt ifrån enbart bland ”fundamentalister” som sharia har en central roll. År 1990 antog samtliga 57 muslimska länder (medlemmar av Organization of the Islamic Conference, OIC) en deklaration, ”The Cairo Declaration on Human Rights in Islam” (CDHRI).  Där sägs entydigt att mänskliga rättigheter skall underställas och tolkas enligt, gissa vad, jo just sharia. Det innebär enligt islam att de för en demokrati mest grundläggande mänskliga rättigheterna som åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet och alla individers likhet inför lagen förvägras.

Senast i Ammanbudskapet de främsta företrädarna för de ledande grenarna av islam, sunni såväl som shia, i ijma (konsensus) fastställt just ”kärnan” efter ett antal konferenser åren 2004-06. I klara punkter sägs att den är muslim, som underkastar sig en av de godkända lagskolorna för sharia. Vidare sägs att Koranen är Allahs direkta och oföränderliga ord samt att Muhammed är en profet för hela mänskligheten. I en tredje punkt sägs att sharia inte får ändras genom ijtihad (ett sätt att skapa nya regler inom islam), vilket innebär att sharia fryses till 800-talet.

Dessa dokument bekräftar islams principiella inställning till sharia. Den är en komplett sammanställning av lagar som gäller i ett islamiskt samhälle underkastat Allahs vilja. Den är baserad på gudomlig auktoritet, som måste accepteras utan kritik. Den är oföränderlig och fiqh, islamisk rättsvetenskap, utgör den ofelbara och definitiva tolkningen av de ”heliga texterna”. Medan europeisk lag är mänsklig och föränderlig, är sharia ”gudomlig” och oföränderlig.

Om inte detta är totalitärt, vet jag inte vad som är det.

En av de mest väldokumenterade plikterna i sharia och inom islam är deltagandet i jihad heligt krig för islam. Jihad är så viktig att den av vissa inom sunni-islam betraktas som en ”sjätte pelare” medan den inom shia är en av de tio religiösa plikterna. Begreppet har ofta diskuterats under senare år, varvid islamiska apologeter och deras västerländska sympatisörer (bl.a. vissa islamologer) har försökt göra gällande att jihad främst betyder ”inre, andlig kamp” och att terrorister ”kidnappat” begreppet för sina syften. Inget kan vara mera falskt och direkt felaktigt.

Ordet Jihad kommer från det arabiska ordet jahada och betyder enligt Lanes i prisade arabiskt-engelska lexikon: ”Han strävade, ansträngde, eller slet; uppbjöd sig själv eller sin kraft eller kraftansträngning eller strävanden eller förmåga”. Jihad, fortsätter Lane, ”betyder strängt taget att använda eller uppbjuda sin yttersta kraft, kraftansträngning, strävande eller förmåga för att kämpa med något ogillat och detta av tre olika slag, nämligen: en tydlig fiende, djävulen och sig själv; vilket allt finns inkluderat i Koranen sura 22:78. … Jihad kom att användas av muslimerna till att allmänt betyda att han slogs, kämpade eller förde krig mot otrogna och liknande.”

Det är således visserligen sant att jihad allmänt kan betyda kamp, strid men det finns i islams ”heliga” skrifter och i dess historia otaliga och övertygande bevis för att jihad i första hand avser väpnad och blodig strid mot judar, kristna och otrogna i allmänhet för Allah i syfte att expandera islams område, Dar al-Islam. Jihad riktas mot Dar al-Harb, krigets land, där de otrogna bor och där islam ännu inte härskar. Detta bekräftas av att jihad i Bukharis hadither till 98% används i betydelsen våldsam jihad med svärdet mot de otrogna.

De här diskuterade dokumenten bekräftar påståendet att islam är en totalitär ideologi. Det kan knappast formuleras bättre än vad ex-muslimen Ibn Warraq gjorde i en artikel i FrontPage Magazine för några år sedan.

“Islam är en totalitär ideologi som strävar efter att kontrollera det religiösa, sociala och politiska livet för mänskligheten i alla dess aspekter – livet för dess anhängare utan begränsning, livet för dem som följer någon av de så kallat tolererade religionerna i en grad, som hindrar deras aktiviteter från att på något sätt komma i vägen för islam. Och jag menar islam. Jag accepterar inte någon falsk distinktion mellan islam och “islamisk fundamentalism” eller “islamisk terrorism”. Terroristerna, som placerade bomber i Madrid den 11 mars 2004 och de, ansvariga för cirka 3000 människors död den 11 september 2001 i New York, och ayatollorna i Iran, handlade och handlar kanoniskt. Deras handlingar reflekterar islams lära vare sig den finns i Koranen eller i profeten Muhammeds handlingar och uttalanden eller i den islamiska lagen grundad på dessa.

Den islamiska lagen, sharia, är den fullständiga sammanställningen av lagar, som tillämpas i ett idealt muslimskt samhälle, som har underkastat sig Allahs vilja. Enligt muslimer är den grundad på gudomlig auktoritet, som måste accepteras utan kritik, tvivel eller ifrågasättande. Som ett allomfattande system av plikter till Allah kontrollerar sharia hela livet hos den troende och i det islamiska samhället. En individ, som lever under islamisk lag är inte fri att tänka självständigt.”

Islam är en totalitär ideologi, som genom att hänvisa till en förment gudomlig lag förnekar de för en verklig demokrati mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Den begränsar i hög grad individens rätt att tänka fritt. Som en följd av detta är islam helt oförenlig med demokrati i västerländsk mening.

I har kunnat konstatera att islam är en totalitär ideologi, som genom att hänvisa till en förment gudomlig lag förnekar de för en verklig demokrati mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Den begränsar i hög grad individens rätt att tänka fritt. Som en följd av detta är islam helt oförenlig med demokrati i västerländsk mening.

Sedan vi nu kunnat konstatera att islam faktiskt är en totalitär ideologi, måste vi i konsekvens med det tillvarata alla möjligheter att avslöja och motarbeta islam. Islam kan inte längre betraktas och behandlas som en religion. Den måste i minst lika hög grad behandlas för vad den är nämligen en totalitär förtryckande ideologi.

Ledande svenska politiker ur båda blocken har upprepade gånger under senare år uttalat att de tidigare medborgarna i landet skall anpassa sig till dem som kommit hit med annan kultur. Nu förhåller det sig så att sharia med dess medeltida regelverk är en hårt integrerad del av den islamiska kulturen eftersom den styr alla aspekter av den troende muslimens liv. Det är därför ett rimligt krav att dessa politiker klargör exakt vilken del av sharia de menar att vi skall anamma och anpassa oss till. I väntan på ett sådant förtydligande är deras krav på anpassning bara tomma ord utan innebörd.

Det är viktigt att snarast påtala och bekämpa de intellektuellas svek mot upplysningens idéer och vetenskaplig saklighet. Alltför länge har även akademiker strukit islam medhårs i en blandning av naiv multikulturalism och genuin okunskap om islam. Det finns ett antal skrämmande exempel på läroböcker som ger en glättad, förljugen och historieförfalskad bild av islam. Förhärligandet av islam i klassrum och vid universiteten måste snarast upphöra och ersättas av kritisk granskning i sann vetenskaplig anda. Revidera snarast böcker i historia och religion, vilka reviderats för att tillgodose diverse imamers anspråk.
Alla legala möjligheter måste tas för att hejda islams utbredning i västvärlden. Detta gäller allt från islamiska centra, islamiska friskolor till moskéer finansierade av utländska fundamentalistiska intressenter som wahabister och Muslimska brödraskapet. Invandringen av muslimer måste starkt begränsas och stringenta krav på vilja och förmåga att respektera grundläggande demokratiska principer skall uppfyllas innan PUT beviljas. Görs inte detta kommer islams systematiska underminering av samhället att fortgå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,