Saturday, 27 February 2010

En notorisk hycklare med klippkort till SR P1

Så har då Abd al Haqq Kielan åter släppts fram i full frihet i programmet Vid dagens början. Producenten, Martin Dyfverman, har uppenbarligen gett den lismande imamen klippkort. Denna gång utlägger Kielan sig om hur han efter sin hajj år 1990 fick till stånd samtal med Svenska kyrkans ledning. Som alltid när det gäller denne svenske imam är det lika viktigt att notera vad som inte sägs, som vad som sägs.


Han började med att säga att ”muslimerna måste bli en del av det svenska samhället”. Han ger emellertid ingen ledtråd till varför så måste ske. Jag har mycket svårt att tro att någon här boende och förnuftig icke-muslim skulle längta efter islam. Kielan fortsätter med frågan: ”Varför skulle inte islam passa in på samma sätt som kristendomen?”. Svaret är mycket enkelt. Kristendomen ger redan i sina urkunder utrymme för det sekulära samhället och har visat sig fungera i demokratiska sekulära samhällen. Islam är däremot i sina dogmer och dessas tillämpning entydigt anti-sekulär och antidemokratisk. Islam har heller aldrig genomgått någon upplysning. Just därför är islam helt oförenlig med ett modernt västerländsk samhälle.

Han refererar sedan till besöket i Mecka och påstår att människor där kunde samlas ”utan tanke på ras eller språk”. Detta är en grov skönmålning eftersom islam är präglad av arabisk supremati så till den grad att många anser att kalifen måste komma från Muhammeds stam, Qureish. Dessutom hävdar många renläriga muslimer att Koranen endast kan läsas på arabiska, vilket leder till att många muslimer lär sig citera stora delar av Koranen utan att förstå ett ord.

Efter att åter helt osakligt ha implicerat att Abraham och de andra bibliska profeterna skulle haft något med Mecka att göra påstår han sedan att judendomen, kristendomen och islam är ”mycket mera lika varandra än olika”. Han underlåter dock, av naturliga skäl, att på något sätt peka på någon av dessa förmenta likheter. De är nämligen mycket svåra att finna. Koranen har visserligen delvis samma persongalleri som Bibeln, men den illitterate Muhammed och hans tydligen lika illitterate Allah har fått det mesta om bakfoten. Berättelserna är förvanskade och personerna är ofta satta i helt fel kontext.

Kielan säger sig vilja se ”ett ökat samförstånd mellan kristna och muslimer i Sverige”. Han undviker på goda grunder att konkretisera vad detta ”samförstånd” skulle bestå i eftersom kristendom och islam i sina grunder är varandra diametralt motsatta.

Han kommer i nästa andetag inpå ett av sina favoritord när han talar om att ”tolerans är första steget mot samlevnad”. Hur Koranens och därmed islams ”tolerans” ser ut har vi belyst tidigare. Det hade varit klädsamt om Kielan någon gång berört hur toleransen mot kristendom och andra religioner ser ut i muslimska länder där förföljelserna är regel. Men det är väl att begära för mycket eftersom det inte vore enligt handboken för taqiyya.

SR:s husimam säger mot slutet att samtalen med biskoparna upphörde som följd av ”den internationella utvecklingen och händelserna i Mellanöstern”. Att den ”utvecklingen” i högsta grad påverkats av islamistisk jihad och islamiskt betingade terrordåd, undviker han att nämna. Han avslutar med att hävda att nu ”politiska partier växer fram som ivrar för konflikt i stället för fredligt umgänge”. Vilket parti som ivrar för konflikt framgår inte, men ordvalet är intressant. Redan Kielans höga föredöme, Muhammed, använde ord som förtryck och konflikt om dem som inte villigt anammade hans lära. Här och nu ekar samma synsätt när imamen menar att de som inte stillatigande accepterar islam och dess anspråk, de ”ivrar för konflikt”. Intet är nytt under solen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Friday, 12 February 2010

Doktor Abd och Mister Haqq

Imamen Abd al Haqq Kielan har alldeles uppenbart en betydligt värre personlighetsklyvning än en gång Dr. Jekyll och Mr. Hyde. I genmälet till Carina Hägg gör han en kraftansträngning att framstå som doktor Abd. Den som följt hans aktiviteter under någon tid blir dock inte imponerad. Mister Haqq lyser igenom klart och tydligt.

Inledningsvis säger Kielan: ”Jag har aldrig på minsta sätt sympatiserat med, förespråkat eller försvarat talibanernas syn på islam, samhället, eller kvinnan”. Verkligen?! Han har genom erkännandet av Ammanbudakapet ställt sig bakom att den muslimska lagen sharia skall råda, att Koranen är Allahs direkta ord och därför inte kan ändras samt att inga tolkningar av islam får göras, som strider mot de etablerade rättsskolorna. Den syn på ”islam, samhället, eller kvinnan” som kommer till uttryck där skiljer sig faktiskt bara en hårsmån från den, som talibanerna företräder.

Han säger sig sedan vara en ”moderat, traditionell muslim”, som ”förespråkar integration. Vägen dit går genom utbildning och inklusion i samhället”. Man undrar stillsamt vad han avser med ”integration” respektive ”utbildning”. Menar han att muslimerna skall anpassa sig till det omgivande sekulära majoritetssamhället, eller är det möjligen tvärtom? Som utvecklingen hittills varit i större delen av Europa under de senaste tjugu åren har den muslimska minoriteten ställt ständigt ökande krav på att samhället skall anpassa sig till muslimska normer och behov. Är det detta han avser med integrering, så betackar jag mig. Och vad är det för utbildning han talar om? Så länge han inte konkretiserar det, är uttalandet helt meningslöst.

Kielan gör sedan ett antal påståenden, som han säger visar hans ”uppfattning i kvinnofrågan”. Jag skall här ta upp några av dessa uttalanden och jämföra med de skrifter han med sin namnteckning erkänt.

Kielan: ”Kvinnor och män är absolut jämlika.”
Kommentar (hänvisningar till Koranen om inte annat sägs):
Kvinnor är orena 4:43, 5:6
Kvinnor ska stanna hemma 33:32-33
Kvinnor skall behandlas som husdjur (M:s avskedstal enligt al-Tabari http://islam-watch.org/AbulKasem/Women-Islam-Domestic-Animals.htm )
Kvinnor straffas genom isolering eller prygel om de är olydiga 4:34
Kvinnans vittnesmål är värt hälften av en mans 2:282
Kvinnan är för mannen som en åker 2:223
Kvinnor ärver hälften mot män, 4:11

Till detta kan läggas att mannen får ha fyra fruar plus ett obegränsat antal älskarinnor (slavflickor) 4:3, 4:24, m.fl. Han kan lätt skilja sig utan orsak, vilket kvinnan inte kan. Vid skilsmässa följer barnen mannen. Samtliga dessa regler återspeglas i sharia.

Var och en kan lätt se att ”jämlikheten” är uppenbar.

Kielan: ”Kvinnor har samma själsliga och andliga egenskaper som män.”
Kommentar: Se ovan samt följande.
Männen har ansvaret över kvinnor eftersom Allah gjort dem överlägsna… 4:34

Ibn Warraq konstaterar i boken ”Why I am not a Muslim” med stöd av många hänvisningar: ”Islam är den fundamentala orsaken till förtrycket av kvinnor och förblir det största hindret för utveckling av deras ställning.”

Kielan: ”Misshandel och förtryck är förbjudet i islam, både av kvinnor och män.”
Kommentar: Jämför ovan samt:
  • När din herre inspirerade änglarna, (sägande): Jag är med dig. Så gör så att de troende står fast. Jag skall sprida skräck i de otrognas hjärtan. Slå sedan huvudena av dem och skär av dem fingertopparna. (8:12)
  • Sedan när de heliga månaderna är over, slå ihjäl de otrogna varhelst ni finner dem, och tag dem tillfånga, och belägra dem, och förbered för dem varje bakhåll. Men om de ångrar sig och upprättar dyrkan av Allah och betalar allmosan till de fattiga, då lämna deras väg fri. Se! Allah är förlåtande, barmhärtig. (9:5)
  • ”Strid mot “Bokens folk” och dem, som inte tror på Allah och den yttersta dagen och inte förbjuder det Allah och hans budbärare (Muhammed) har förbjudit och som inte följer sanningens religion, tills de villigt betalar jiziya (extra skatt som otrogna särskilt judar och kristna måste betala under muslimskt styre; min anm.) och är förnedrade. ”(9:29)
Mot slutet hävdar han ”att kvinnor lika väl som män ska kunna utöva sin tro enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter”. Detta är ett synnerligen märkligt uttalande. Som muslim och undertecknare av Ammanbudskapet kan han ju inte rimligen ensidigt frånträda Kairodeklarationen, vilken samtliga muslimska länder ratificerat. Den säger tydligt att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas endast efter den islamiska lagen, sharia. Detta innebär att ett antal grundläggande fri- och rättigheter förvägras, t.ex:

• Åsikts- och yttrandefrihet (kritik av islam, Koranen eller Muhammed ses som hädelse och kan leda till dödsstraff enligt sharia)
• Religionsfrihet (det är enligt sharia förenat med dödsstraff att lämna islam)
• Kvinnans likhet inför lagen
• Icke-muslimers likhet inför lagen (regler om dhimmitude).

Av detta följer att Kielans sista påstående om att ”islam inte är oförenligt med demokrati” faller på sin egen orimlighet.

Den gode imamen måste en gång för alla bestämma sig för vilket ben han skall stå på.

Anmärkningar:
Ibn Warraq har en indisk/pakistansk bakgrund och började där sin utbildning i en lokal madrassa. Hans fortsatta utbildning skedde i engelsk internatskola och vid universitetet i Edinburgh. Han har skrivit och redigerat flera väl underbyggda böcker om islam och ett antal insiktsfulla artiklar. Läs gärna bl.a. ”How to Debate with the Muslims”.


Abul Kasem är född och uppvuxen i Bangladesh och är verksam som akademiker i Sydney. Han har skrivit flera väl underbyggda böcker och ett stort antal insiktsfulla artiklar. Läs gärna bl.a. ”On the Making of an Unbeliever”.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Thursday, 11 February 2010

Ullenhag framstår som naiv och okunnig

Enligt artikel i Dagen den 11 februari 2010 uttalar sig FP:s partisekreterare positivt om turkiskt EU-medlemskap, samtidigt som han oroar sig för bl.a. ”den senaste tidens trend i Turkiet” och ökande ”islamofobi” i Europa. Han ”betonar också att det är just de mänskliga rättigheterna som ska vara i fokus för granskningen av Turkiet”. Det senare är lätt att instämma i men sammantaget ter sig hans inställning märklig.

Han tycks vara så blind för fakta och/eller okunnig att han är oförmögen att se just sambandet mellan bristen på mänskliga rättigheter i Turkiet och islam. Man undrar om han hört talas om och är medveten om innehållet i Kairodeklarationen (CDHRI), ett dokument Turkiet undertecknat och ratificerat och att denna tydligt säger att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas efter endast den islamiska lagen, sharia. Om Ullenhag inte ser att detta är en uppenbar koppling mellan islam och de mänskliga rättigheterna i Turkiet, så finns det goda skäl att se med största oro på den intellektuella och moraliska nivån inom FP:s högsta ledning.

Dessvärre är denna röta vida spridd inom riksdagspartierna eftersom de samtliga är positiva till att Turkiet blir medlem av EU.

Längre fram kommer två meningar i rad som sammantaget saknar varje form av logik. ”Erik Ullenhag betonar också att det är just de mänskliga rättigheterna som ska vara i fokus för granskningen av Turkiet.

- Det är en annan tråkig trend att folk ifrågasätter turkiskt medlemskap för att man i grunden är kritisk mot islam.”

Om det nu vore så att han prioriterar mänskliga rättigheter borde han någon gång fråga sig varför många är kritiska mot islam. Kan det möjligen bero på att islam och mänskliga rättigheter är ungefär lika förenliga som olja och vatten. Om Ullenhag bekvämat sig till att läsa den ovan nämnda Kairodeklarationen och t.ex. Ammandeklarationen hade han om han är normalbegåvad insett att islam i grunden är helt oförenlig med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration.

Han understryker att det visavi Turkiet är viktigt att ”upprätthålla de så kallade Köpenhamskriterierna”. Rätt så! Men vad finner vi under det första kriteriet om inte detta:

”Det politiska kriteriet för medlemskap innebär att landet ska ha effektiva och fungerande myndigheter. Det måste finnas både lagstiftning och ett praktiskt fungerande skydd av yttrandefriheten, föreningsfriheten och en oberoende press. Landet måste ansluta sig till Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna, protokollet för medborgarnas möjligheter att ta ett fall till Europadomstolen och Europarådets ramkonvention för skyddet av nationella minoriteter.

Det politiska kriteriet måste vara uppfyllt för att kandidatländer ska få börja förhandla om medlemskap i EU. Det ekonomiska och administrativa kriteriet kan uppfyllas under förhandlingarnas gång.”

Om nu EU:s jurister och makthavare liksom Ullenhag kan läsa innantill innebär detta kriterium att Turkiet inte ens kan få börja förhandla förrän man officiellt frånträtt Kairodeklarationen. Förutom läskunnighet krävs förstås att man har simultankapacitet nog att kunna relatera minst två dokument till varandra samtidigt och det är kanske för mycket begärt.

Ullenhag ondgör sig sedan över vad han kallar ” islamofobiska strömningar” utan att närmare ange vad han menar med detta. För egen del är jag sedan ett antal år starkt kritisk mot islam som ideologi/religion, men lider på intet sätt av någon form av fobi. Avståndstagandet från islam grundas helt på goda sakskäl. Jag kan villigt erkänna att jag tidigare hade en del förutfattade meningar om islam, då jag trodde att den hade en del försonande drag. Ju mer jag med hjälp av goda och kunniga vägledare, de flesta ex-muslimer födda och uppvuxna inom islam, fördjupat mig i dess skrifter och dogmer, har jag insett att det inte finns några försonande drag med islam.

Att ta in Turkiet i EU skulle vara som att släpa in en gigantisk trojansk häst innanför gränsen. Ingen handel i världen skulle kunna kompensera den skada för västerländsk demokrati, som det skulle medföra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Tuesday, 9 February 2010

Ständigt denne Kielan

Sveriges radio släppte i lördags åter fram Abd al Haqq Kielan i programmet ”Vid dagens början”, i vilket han beskrev sin pilgrimsfärd till Mecka år 1990. Man häpnar över hur naiva och okunniga producenten Martin Dyfverman och redaktionen uppenbarligen måste vara, som så ofta ger Kielan utrymme att oemotsagd och utan balans framföra sina förljugna sagor. Har de en dold agenda eller är de liksom imamen förledda med saudiska petrodollar?

Kielans salvelsefullt framförda ”tankar” är i all sin antydda naivitet på många sätt avslöjande, men då krävs att man har sådana kunskaper om islam att man kan se vad som döljs bakom det sagda. Anrättningen är naturligtvis kryddad med en riklig dos av taqiyya. Det salvelsefulla framförandet med närmast gråtmild röst är i sig förledande för den aningslöse lyssnaren.

När han inledningsvis beskriver bakgrunden till besöket i Mecka, säger han bl.a.: ”Plötsligt i juni kom det en inbjudan från den saudiska regeringen att få göra pilgrimsfärden”. Detta kan förefalla oskyldigt, men satt i sitt sammanhang är det allt annat än det. Den saudiska regimen är från sin tillkomst starkt beroende av den wahabitiska/salafistiska rörelsen, en av de mest ortodoxa grenarna av islam. Det är väl känt att saudiska petrodollar sedan ett par årtionden sponsrar och finansierar såväl professurer, islamstudier som ett nätverk av organisationer över hela västvärlden. När Kielan fick sin resa till Mecka finansierad av den saudiska regimen var det samtidigt ett kvitto på att den islam han förkunnar stämmer med den salafistiska tolkningen.

Längre fram talar han om ”… Kaba som varit helig sedan profeten Abrahams tid”. Denna koppling mellan Abraham och Kaba är en av dessa påhittade myter, äldre än islam, som man gärna odlar inom islam. Sir William Muir har i boken ”The Life of Mahomet” volym1 kapitel III med sedvanlig noggrannhet analyserat denna myt liksom ceremonierna under hajj. Han visar övertygande att det varken är troligt eller sannolikt att det finns någon koppling mellan Abraham och Kaba.

Kielan talar sedan om ”ritualerna, som går tillbaks till profeten Abrahams tid”. Det är visserligen sant att ritualerna är gamla, men det finns inget sakligt stöd för någon koppling till Abraham. Muir konstaterar att det inte finns några spår av något abrahamitiskt i de grundläggande elementen i de vidskepliga ritualerna. Han visar att ceremonierna i dag i allt väsentlig är de samma som före och under Muhammeds tid. ”Profeten” återanvände helt enkelt gamla ceremonier grundade på ren vidskeplighet från den tid då Kaba innehöll cirka 360 avgudabilder och den högste guden var månguden Allat.

Kielan framhåller flera gånger att pilgrimsfärden och ceremonielet är ”en form av fullkomlig jämlikhet”. Det är en mycket selektiv jämlikhet han talar om. Han har ju själv inledningsvis konstaterat att otrogna inte ens har tillträde till Mecka och ännu mindre till moskén. Han har på det hela taget en mycket märklig inställning till jämlikhet. Kielan har ju, som påtalats i tidigare inlägg, undertecknat och därmed ställt sig bakom Ammanbudskapet, liksom sina saudiska herrar. Detta måste rimligen innebära att han underkastar sig sharia. Därmed bekänner han sig till samma syn på jämlikhet och mänskliga fri- och rättigheter som sharia och för den delen Koranen.

Det innebär att han ställer sig bakom att ett antal grundläggande fri- och rättigheter förvägras, t.ex:

• Åsikts- och yttrandefrihet (kritik av islam, Koranen eller Muhammed ses som hädelse och kan leda till dödsstraff enligt sharia)

• Religionsfrihet (det är enligt sharia förenat med dödsstraff att lämna islam)

• Kvinnans likhet inför lagen

• Icke-muslimers likhet inför lagen

Kielans jämlikhet och broderskap är verkligen inget att eftersträva.

Han påstår sedan att: ”Pilgrimsfärden är en av de fem pelare som utgör islam …”. Det är minst sagt ett understatement. Det är snarare så att de fem pelarna endast utgör omslaget till en tjock bok av skyldigheter och förpliktelser enligt Koranen och inte minst sharia. Varje liten detalj i livet är uppdelat i halal respektive haram, eller möjligen makruh.

Kielan glömmer lägligt nog att nämna det som av många muslimska lärda anses vara den sjätte pelaren inom islam, nämligen jihad eller heligt krig. Det måste här understrykas att jihad i huvudsak står för fysisk strid vilket är något helt annat än den ”inre strid” eller ”mentala yoga”, som moderna apologeter för islam försöker göra gällande.

Skälet till att jihad ses som en ”sjätte pelare” är att skyldigheten för varje muslim att delta i jihad är mycket tydligt inskriven i ett antal verser i Koranen som i 2:193, 2:216, 2:244, 8:15- 16, 8:39, 9:29, 9:39, 9:123, 47:4.

Den islamiska sajten Center for Muslim-Jewish Engagement innehåller en bra samling av islamiska religiösa texter. Förutom tre parallella översättningar av Koranen, finns där de viktigaste haditherna och Maududis tafsir. Där finns en väl fungerande sökmotor för Koranen och hadither, som gör att man kan söka på enskilda ord eller kombinationer av ord.

Låt mig ta ett belysande exempel. Om man söker på ”jihad” i Sahih Bukhari, får man 56 träffar. I samtliga fall är det entydigt att jihad avser fysisk strid mot de otrogna och i inget fall avses ”mental yoga”. Koranen använder i dessa översättningar inte ordet jihad men desto flitigare orden ”kill”, ”slay” eller ”fight”. Söker man på dessa ord finner man minst 29 unika träffar där målen naturligtvis är de otrogna. Det är väl detta man förmodas ta som uttryck för imamens ”broderskap” mellan människor.

Kielan säger sedan att pilgrimsfärden ledde till ökad tolerans och en insikt att ”vi är bröder och systrar i sann mening”. Det framgick inte hur han kom till denna insikt. Han kan i vart fall inte ha funnit den i Koranen eller i sharia (jämför ovan). Andra exempel på Koranens ”tolerans” är bl.a.

• ”Strid mot “Bokens folk” och dem, som inte tror på Allah och den yttersta dagen och inte förbjuder det Allah och hans budbärare (Muhammed) har förbjudit och som inte följer sanningens religion, tills de villigt betalar jiziya (extra skatt som otrogna särskilt judar och kristna måste betala under muslimskt styre; min anm.) och är förnedrade. ”(9:29) och

• ”Ni som tror! Ta inte judar och kristna som vänner. De är bara vänner till varandra. Den bland er, som tar dem som vänner är en av dem. Se! Allah vägleder inte dem som gör fel.” (5:51 m.fl.)

Det är att notera att detta inte är några udda verser ur Koranen. De är hämtade från två av de sista surorna och har därför med emfas genom abrogation ersatt tidigare verser med eventuellt försonligare innehåll. Det synsätt de står för är dessutom framträdande i sharia och i islamisk doktrin. Är det detta Kielan avser när han talar om ”ökad tolerans” och att ”vi är bröder och systrar i sann mening”? Han kan ju inte gärna ta avstånd från Koranens ord eftersom han med undertecknandet av Ammanbudskapet erkänt att Koranen är Allahs direkta ord och därför per definition inte kan ändras.

Han avslutar med att säga att upplevelserna i Mecka ledde till att han började arbeta ”med dialog mellan religionerna” när han kom hem. Jag har nu i ett antal år hört detta tal om ”dialog mellan religionerna” och är därför väldigt nyfiken på vad denna ”dialog” egentligen går ut på förutom tomt prat. Det kanske är så att Kielan menar att dialogen skall leda till att vi alla underkastar oss islam och ”villigt betalar jiziya”. Detta bådar inte gott för oss som är varken är judar eller kristna, eftersom denna muslimska ”välvilja” inte omfattar oss. Då väntar döden.

Verklig dialog med islam har genom historien aldrig varit möjlig, eftersom islams företrädare anser att deras religion är den sista och slutliga och därför har överhöghet över andra.

Kielan får tro vad han vill, men det skrämmande är att SR gång efter annan ger honom utrymme att oemotsagd få sprida sina lögnaktiga dimridåer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Thursday, 4 February 2010

Ny taqiyya av Abd al Haqq Kielan

I en journalistiskt hederlig artikel i tidningen Dagen beskrivs under rubriken ”Muslimer och KD har samma värdegrund” dels vissa kontakter mellan Kielan och några ledande kristdemokrater, dels vad nämnde imam uttalat i frågan. Rubrikens citattecken syftar just på den uppfattning denne torgför i artikeln. Det refereras också till den insiktsfulle konvertiten Gjohn-Marko Berisha, som i en tidigare artikel uttryckt stark skepsis mot Kielan och på goda grunder menar att denne har en dold agenda.

Naturligtvis har han en dold agenda. Man behöver inte syna den gode imamen och hans agerande och uttalanden i sömmarna särskilt mycket för att belägga detta. Kielan är en ful ulv i solkiga fårakläder. Gör man dessutom en granskning av islam, som han säger sig företräda så framstår påståendet att muslimer och KD skulle ha en gemensam värdegrund som helt absurt.

Jag uppfattar att KD enligt sitt principprogram står för demokratiska principer och kristet etiska värderingar, vilket bekräftats av flera företrädare för partiet. Hur väl stämmer dessa värderingar med de muslimska, vilka helt grundas på islam? Det enkla svaret är att de inte i något avseende stämmer. De är lika förenliga som eld och vatten. Låt oss ta några exempel.

Abd al Haqq Kielan var en av de första ledande svenska muslimer, som undertecknade ”Ammanbudskapet” ett dokument, som klarlägger grunderna för islam och vem som är muslim. Eftersom den är tagen i konsensus, ijma, av företrädare för de ledande grenarna av islam anses den vara bindande för alla muslimer. Alltnog, ”budskapet” lägger fast grunderna för islam och att en muslim måste underkasta sig den muslimska lagen, sharia, enligt en av de erkända lagskolorna.

Redan här får vi problem med värderingarna eftersom sharia står helt i strid mot snart sagt alla de grundläggande demokratiska principerna som likhet inför lagen, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet samt åtskillnad mellan andlig och sekulär makt. Allt inklusive grundläggande mänskliga rättigheter skall underordnas sharia. Som expert på att tillämpa taqiyya nämner naturligtvis inte Kielan inte detta utan låtsas att islam är förenlig med demokrati.

Evangelierna har i kontrast mot detta "Giv åt kejsaren... respektive Gud..." (Matt 22:21). Här finns grunden för den sekulära statens uppdelning mellan världslig och andlig makt.

Jag uppfattar att ”kristet etiska värderingar” grundas på evangeliernas budskap om kärlek och försoning, inte minst den allomfattande "Gyllene regeln" (Matt 7:12). Inom islam finns inte något motsvarande. Dess kärleksbud omfattar endast andra muslimer (K 48:29 och 49:10) och kan sammanfattas i följande: ”Var hård mot de otrogna, men god mot dina [muslimska] bröder”.

Det framgår tyvärr av artiklarna att Göran Hägglund som så många andra svenska politiker har en synnerligen naiv och okunnig inställning till islam. Den okunnigheten är lika skrämmande som Gjohn-Marko Berishas skepsis är berättigad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tuesday, 2 February 2010

Vänsterns moraliska och intellektuella haveri

Rubricerat haveri är egentligen så stort och så omfattande att det skulle behövas en omfattande bok för att helt skildra det. Jag tvingas här begränsa mig till några generella iakttagelser för att sedan fokusera på ett par områden, som är särskilt iögonfallande. Det är sorgligt att tvingas konstatera att ett stort antal flumliberaler alltför ofta gör gemensam sak med vänstern och utan eftertanke faller i dess intellektuellt svarta hål ur vilket ingen intellektuellt redig tanke kan komma.

Generellt för vänstern är att man har en notoriskt dålig respekt för fakta i vetenskaplig mening. Detta gäller även de fall då man råkar ha några faktakunskaper alls. Det enda man kan säga till deras försvar vad avser bristen på kunskaper är att de är offer för den nedmontering av kunskapsskolan, som socialdemokraterna inledde i slutet av femtiotalet och om vars konsekvenser vi numera får nästan dagliga rapporter.

Fakta, vilka inte stämmer med eller stöder vänsterns agenda undertrycks, förtigs eller förvrängs ständigt. Här gäller regeln att vänsterns karta gäller oavsett om den stämmer med verkligheten eller ej. Har man inga sakargument tar man omedelbart till metoden att klistra på motståndaren diverse negativt värdeladdade etiketter som högerextremist, främlingsfientlig eller islamofob trots att dessa oftast helt saknar täckning. Att man lyckas med denna taktik beror på att Gramscivänstern sedan länge har sådant grepp över media.

En annan generell egenhet är att man med hull och hår svalt Hamas och andra islamisters definition av USA och Israel som stora respektive lilla Satan. Detta leder till att vänstern med närmast ryggmärgsreflex tolkar och vinklar allt vad dessa nationer gör i negativ riktning. Samtidigt tenderar man att finna förmildrande omständigheter för allt vad diverse terrororganisationer gör.

Nu till det specifika. Ingenstans i världen har strävandena efter kvinnans lika ställning i samhället nått längre än i Västvärlden, och kanske allra mest så i Norden. Trots detta driver man kvinnorättsfrågor här enligt principen ”aldrig nog, alltid mer”. Ofta gäller det rena symbolfrågor, som har ringa eller ingen betydelse för majoriteten kvinnor. Ett typiskt exempel på detta är frågan om kvotering till bolagsstyrelser, vilket endast kan beröra en mycket liten minoritet.

På liknande sätt driver man ständigt frågor rörande homosexuella här trots att ställningen för homosexuella här i Väst är betydligt bättre än i stora delar av världen. I förhållande till sin andel av befolkningen ges homosexuella ett orimligt stort utrymme i medierna.

Samma vänster som är drivande i dessa frågor lierar sig och sympatiserar med Hamas och andra islamistiska organisationer, som står för en synnerligen strikt tolkning av islam och förordar sharia. De står alltså för en syn på bl.a. kvinnor och homosexuella, som är rent medeltida. Denna dubbelmoral framstår som helt ologisk och innebär ett moraliskt och intellektuellt haveri.

 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,