Saturday, 27 February 2010

En notorisk hycklare med klippkort till SR P1

Så har då Abd al Haqq Kielan åter släppts fram i full frihet i programmet Vid dagens början. Producenten, Martin Dyfverman, har uppenbarligen gett den lismande imamen klippkort. Denna gång utlägger Kielan sig om hur han efter sin hajj år 1990 fick till stånd samtal med Svenska kyrkans ledning. Som alltid när det gäller denne svenske imam är det lika viktigt att notera vad som inte sägs, som vad som sägs.


Han började med att säga att ”muslimerna måste bli en del av det svenska samhället”. Han ger emellertid ingen ledtråd till varför så måste ske. Jag har mycket svårt att tro att någon här boende och förnuftig icke-muslim skulle längta efter islam. Kielan fortsätter med frågan: ”Varför skulle inte islam passa in på samma sätt som kristendomen?”. Svaret är mycket enkelt. Kristendomen ger redan i sina urkunder utrymme för det sekulära samhället och har visat sig fungera i demokratiska sekulära samhällen. Islam är däremot i sina dogmer och dessas tillämpning entydigt anti-sekulär och antidemokratisk. Islam har heller aldrig genomgått någon upplysning. Just därför är islam helt oförenlig med ett modernt västerländsk samhälle.

Han refererar sedan till besöket i Mecka och påstår att människor där kunde samlas ”utan tanke på ras eller språk”. Detta är en grov skönmålning eftersom islam är präglad av arabisk supremati så till den grad att många anser att kalifen måste komma från Muhammeds stam, Qureish. Dessutom hävdar många renläriga muslimer att Koranen endast kan läsas på arabiska, vilket leder till att många muslimer lär sig citera stora delar av Koranen utan att förstå ett ord.

Efter att åter helt osakligt ha implicerat att Abraham och de andra bibliska profeterna skulle haft något med Mecka att göra påstår han sedan att judendomen, kristendomen och islam är ”mycket mera lika varandra än olika”. Han underlåter dock, av naturliga skäl, att på något sätt peka på någon av dessa förmenta likheter. De är nämligen mycket svåra att finna. Koranen har visserligen delvis samma persongalleri som Bibeln, men den illitterate Muhammed och hans tydligen lika illitterate Allah har fått det mesta om bakfoten. Berättelserna är förvanskade och personerna är ofta satta i helt fel kontext.

Kielan säger sig vilja se ”ett ökat samförstånd mellan kristna och muslimer i Sverige”. Han undviker på goda grunder att konkretisera vad detta ”samförstånd” skulle bestå i eftersom kristendom och islam i sina grunder är varandra diametralt motsatta.

Han kommer i nästa andetag inpå ett av sina favoritord när han talar om att ”tolerans är första steget mot samlevnad”. Hur Koranens och därmed islams ”tolerans” ser ut har vi belyst tidigare. Det hade varit klädsamt om Kielan någon gång berört hur toleransen mot kristendom och andra religioner ser ut i muslimska länder där förföljelserna är regel. Men det är väl att begära för mycket eftersom det inte vore enligt handboken för taqiyya.

SR:s husimam säger mot slutet att samtalen med biskoparna upphörde som följd av ”den internationella utvecklingen och händelserna i Mellanöstern”. Att den ”utvecklingen” i högsta grad påverkats av islamistisk jihad och islamiskt betingade terrordåd, undviker han att nämna. Han avslutar med att hävda att nu ”politiska partier växer fram som ivrar för konflikt i stället för fredligt umgänge”. Vilket parti som ivrar för konflikt framgår inte, men ordvalet är intressant. Redan Kielans höga föredöme, Muhammed, använde ord som förtryck och konflikt om dem som inte villigt anammade hans lära. Här och nu ekar samma synsätt när imamen menar att de som inte stillatigande accepterar islam och dess anspråk, de ”ivrar för konflikt”. Intet är nytt under solen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

No comments: