Tuesday, 15 January 2008

Vad du behöver veta om islam

Jag förmedlar här en länk till några TV-program, som bör ses av alla som är bekymrade över islams växande insteg i västvärlden. Det är ett antal intervjuer med Brigitte Gabriel, en arabisk kristen som föddes i Libanon och var ca tio år när inbördeskriget där bröt ut. Hon är utbildad journalist och bor sedan ett antal år i USA där hon bl a driver American Congress for Truth, som är dedicerad åt att upplysa om islam. Hon har skrivit flera böcker. Bortsett från de kristna övertonerna omkring inslagen är Brigitte väl värd att lyssna till.

The program will air twice a day on January 15, 16, 17 and 18 at 8:30 A.M. and 9:00 P.M., Eastern time.
Leta efter denna rubrik Inspiration Today! - Tuesday, 1/15/2008 eller motsvarande för kommande dagar.

Jag är visserligen sedan länge övertygad humanist men kristna och vi har trots allt den ”Gyllene Regeln” gemensamt och vi är som alla andra ”infidels” hotade av hydran islam.

Uppdatering.
Här finns ett annat inslag väl värt att noga lyssna till. Inspiration Today! - Thursday, 1/10/2008 Walid Shoebat har en insikt om islam och dess relationer till omvärlden man endast kan hoppas att våra ledare åtminstone till del kunde ta till sig.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Extremt hyckleri!

Denna till synes provokativa rubrik är i sin helhet, verbalt såväl som logiskt, härledd ur måndagens DN. Den verbala kopplingen kommer från rubriken ”Extremism är inget för oss” på en artikel (ej i nätupplagan) om några s k journalisters besök på en koranskola i Pakistan, vars rektor ger uttryck för allt annat än liberala åsikter. Mer om det reportaget senare.

Den logiska grunden för rubriken är dels ovan nämnda artikel, dels nästan ett helt uppslag, som stryker medhårs kommunismens främsta lismande företrädare i landet nämligen Lars Ohly och hans informationschef Jenny Lindahl (ett veritabelt intellektuellt svart hål). Allt detta i ett och samma nummer av en tidning som har som stolta deviser: ”redigeras i liberal och frisinnad anda” och att ”hävda det öppna samhällets grundläggande värden”.

Eftersom båda de positivt behandlade rörelserna står i stark kontrast mot dessa deviser kan jag inte finna tidningens hållning som annat än flagrant hyckleri.

Reportaget om koranskolan i Rawalpindi är dessutom journalistiskt värre än undermålig. Här tar sig två journalister hela vägen till denna koranskola utam att synbarligen ställa en enda journalistiskt relevant fråga. I stället fungerar artikeln som megafon för en fundamentalistisk rektor, som utan ifrågasättande får torgföra det ena ostyrkta påståendet efter det andra.

Hur kan jag då påstå att rektorn är fundamentalist, trots att jag aldrig fräffat honom? Hans förnekande av varje koppling till talibaner och extremism är en direkt lögn, som motsägs av ovedersägliga fakta inte minst vad avser brittiska terrorister.

Hans oemotsagda och helt igenom falska påstående att ”Islam är fredens religion” står i sak i strid mot hans sista uttalande att: ”Problemen...beror på att vi distanserat oss från Koranen”. Denna bok innehåller nämligen ett stort antal blodiga och våldsamma uppmaningar och påbud.

Han ger här uttryck för en ortodox och bokstavstrogen inställning, som till förväxling liknar den som wahhabismen och muslimska brödraskapet står för. Detta synsätt baseras helt på en bokstavlig läsning och ger därmed en allt annat än fredlig och tolerant syn på omvärlden.

Hur vore det om herrar journalister hade frågat rektorn (och sig själva) vad talet om ”fredens religion” grundas på? Visa mig ett enda ställe i Koranen eller i hadither, som styrker påståendet. Att sända journalister utan de mest grundläggande insikter om islam för att intervjua ledande muslimer är inte bara meningslöst; det är direkt enfaldigt.

Artikeln beskriver hur barn och ungdomar ägnar fem av skoldagens åtta lektioner åt islamundervisning medan samtliga andra ämnen får dela på tre. Denna förfärande hjärntvätt av unga människor föranleder emellertid ingen kommentar. Är detta journalism eller är det betald reklamplats för islam?

Det är nu mer än hög tid att journalister och makthavare sätter sig in i vad islam handlar om. Under en följd av år har man försökt göra en distinktion mellan islam och islamism. Man har menat att islam är religion medan islamism är en politisk rörelse. Tar man del av islams ”heliga” skrifter och historia finner man att en sådan distinktion inte är möjlig. Anledningen är att inom islam är religion, politik och lag från början helt integrerade och styrda av ”gudomliga” påbud. Islam och islamism är helt enkelt två sidor av samma mynt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Friday, 11 January 2008

REA-pris på intellektuell hederlighet

Dagen ledare i DN klagar inledningsvis på att gårdagens debatt i P1 om beräkning av kostnader för invandring var förvirrande. Slälv framstår ledarskribenten som än mer förvirrad och dessutom som gravt intellektuellt ohederlig.

Han skriver: ”Ömsom talades om kostnader för flyktingmottagande, ömsom om kostnader för integration och invandring.” Inte ens denne förvirrade skribent kan väl förneka att invandring av flyktingar och andra har ett uppenbart samband med kostnaderna för integration. Det är inte minst våra PK-media som under en följd av år medverkat till begreppsförvirringen genom att notoriskt beteckna såväl ekonomiska ”flyktingar” (bekvämlighetsinvandrare) som den mindre andelen genuina flyktingar som just flyktingar.

Att tala om vad en enskild invandrare kostar är av ett antal skäl självfallet inte meningsfullt. Det är de samlade kostnaderna för den förda invandringspolitiken, som är av intresse på såväl kommun-som riksnivå. Att sådana beräkningar är högst relevanta visas av att Sveriges kommuner och landsting (SKL) förra året redovisade att det statliga stödet för nyanlända utlänningar endast täcker 22 % av kostnaderna.

Författaren själv är föga relevant när han talar om ”den standardökning som invandringen i perioder medfört...” . Att blanda ihop de senaste decenniernas massinvandring från främmande kultursfärer med den tidigare till antalet begränsade arbetskraftsinvandringen från i huvudsak vår kultursfär är helt enkelt varken sakligt eller intellektuellt hederligt.

När han talar om att invandringen skulle vara positiv för glesbygden, gör han detta rimligen mot bättre vetande eftersom det torde vara bekant för en rikstidning som DN att en majoritet av invandrarna väljer att slå sig ner i ghetton i och kring våra storstäder med svåra sociala och integrationsproblem som följd. Skribenten borde gåra ett besök i verkligheten genom att tala med kommunalråd i t ex Göteborg, Malmö och Södertälje.

Det verkligt stötande i sammanhanget är att medborgarna systematiskt undanhålls de enorma kostnaderna för den förda invandringspolitiken. Det är inte bara stötande, det är djupt odemokratiskt. Samtidigt har de ansvariga för denna totalitära mörkläggning mage att beteckna Sverigedemokraterna som odemokratiska. Man tar sig för pannan.

Kostnaderna är de facto enorma. Redan i mitten av 90-talet konstaterade statens egen utredare professor Ekberg att ”nettokostnaden” för invandringen år 1994 uppgick till ca 30 miljarder kronor. Sedan dess har invandringen ökat kraftigt samtidigt som integrationsproblemen ökat drastiskt. Kostnaderna i dagsläget är därför logiskt sett flerfaldigt högre. Många beräkningar med väsentligt högre kostnader har också presenterats.

Den 28 december 2003 skrev professor Bo Södersten just i DN en artikel i vilken han beräknade kostnaderna till 40-50 miljarder per är. Om man på DN söker på Bo Södersten finner man en länk till artikeln ”Hymla inte med invandringen”. Men sedan är det stopp. Är det en händelse som ser ut som en tanke att just denna artikel är borttagen från arkivet? Kan det eventuellt bero på att professorn bl a säger att: ”Den svenska invandrarpolitiken blir allt mer absurd”.

Skribenten börjar sedan av outgrundlig anledning yra om asylrätten och ”internationella konventioner”. Fakta i målet är att asylrätten i flera årtionden gravt missbrukats och att flyktingar, som svarar mot konventionerna i fråga, är en försvinnande liten del av av dem som beviljas uppehållstillstånd. Allt detta enligt Migrationsverkets egen statistik.

I sammanhanget talar den ”moraliska eliten” ofta och gärna om solidaritet. Men, hur kan det komma sig att lilla Sverige skall vara mer solidariskt än resten av EU tillsammans?

Han avslutar med att svamla om öar och globaliserad värld. Att Sverige med ca 9 miljoner invånare skulle kunna vara livbåt för alla fattiga och lidande i världen faller på sin egen orimlighet. Det vore som att försöka ta ombord alla Titanics passagerare i en livbåt. Det kan bara gå åt h-e.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,