Tuesday, 23 November 2010

Sharia ˗ Hotet mot den västerländska civilisationen

Rubriken på detta inlägg är en travestering av namnet på en mycket angelägen rapport. ”SHARIAH ˗ the threat to America” publicerades i mitten av september på nätet i pdf-format http://centerforsecuritypolicy.org/upload/wysiwyg/article%20pdfs/Shariah%20-%20The%20Threat%20to%20America%20(Team%20B%20Report)%20Web%20Version%2009302010.pdf . Från början av oktober finns den tillgänglig i bokform ock kan beställas här http://centerforsecuritypolicy.org/p18523.xml .

Rapporten är utarbetad av en mycket kvalificerad arbetsgrupp ”Team B II”, som översiktligt presenteras på den senaste länken ovan och mera fullständigt i rapporten. Alla som vill värna fria och demokratiska värden bör ta del av denna mycket väldokumenterade rapport. Den ger en trovärdig bild av det hot, som sedan ett antal år är riktat mot den västerländska civilisationen. Min avsikt är att den närmaste tiden publicera och kommentera ett antal avsnitt ur rapporten här. Rapporten omfattar 296 sidor text och 456 referenser. Därför kommer här främst särskilt viktiga avsnitt och slutsatser att tas med liksom egna kommentarer då så är påkallat.

Redan i Introduktionen finns ett antal viktiga iakttagelser. Efter att ha dragit paralleller med den ursprungliga ”Team B”, tillsatt 1976 av dåvarande chefen för CIA George Bush för att sprida nytt ljus över hotat från sovjetkommunismen, kommer man fram till dagens hot.

”Idag, står USA inför vad som är, om något, ett ännu mer lömskt ideologiskt hot [än kommunismen under Kalla kriget]: den totalitära socio-politiska doktrin som islam kallar sharia. Översatt som "vägen" är sharia en vittomfattande rättslig och politisk ram. Även om den förvisso har andliga element, vore det ett misstag att tro att sharialagar är en "religiös" kod i västlig mening eftersom den syftar till att reglera alla typer av beteende i den sekulära sfären - ekonomiska, sociala, militära, juridiska och politiska.”

Hotet mot Europa och andra delar av ”västvärlden” är minst lika påtagligt. Vi får heller inte glömma att länder som Indien och Filipinerna mer eller mindre ständigt är föremål för olika former av islamistiska angrepp.

"Sharia är den avgörande förkastningssprickan i islams förödande inbördes kamp. På ena sidan av klyftan finns muslimska reformatorer och äkta moderata - personligheter som Abdurrahman Wahid, Indonesiens framlidne tidigare president och ledare för världens största frihetliga muslimsk organisation, Nahdlatul Ulama - vars medlemmar hyllar upplysningens anammande av förnuft och i synnerhet dess separation mellan det andliga och det världsliga. På denna sida av klyftan, är sharia en referenspunkt för en muslims personliga uppträdande, inte en text som ska åläggas livet i ett pluralistiskt samhälle.

I kontrast mot detta domineras den andra sidan av klyftan av muslimska ivrare för överhöghet, som ofta kallas islamister. Liksom dåvarande förespråkarna för kommunismen och nazismen, försöker dessa anhängare av supremati - några terrorister, andra användande mer oförmärkta metoder - införa en totalitär regim: ett globalt totalitärt system överskyld som en islamisk stat och kallad kalifat. På den sida av klyftan, som är fokus för denna studie är sharia ett oföränderligt, obligatoriskt system, som muslimer är skyldiga att införa och världen måste anta; underlåtenhet att göra detta att betraktas som ett fördömligt brott mot Allah. För dessa ideologer är sharia inte en privatsak. Anhängare ser västvärlden som ett hinder att övervinna, inte en kultur och civilisation som ska omfamnas, eller åtminstone tolereras. Det är omöjligt, hävdar de, för alternativa rättssystem och former av regeringar att fredligt samexistera med sluttillstånd de eftersträvar."

Det framgår med all önskvärd tydlighet av det auktoritativa Ammanbudskapet att ”sharia ett oföränderligt, obligatoriskt system” eftersom man där låser lagarna till vad, som fastställdes i lagskolor på 800-talet. Kraven i sharia på islamisk dominans grundas på Koranen, inte minst ett antal verser i sura 9.

Man inför sedan viss begränsning av studiens omfattning, nämner något om medlemmarnas kvalificerade bakgrunder och fastslår sedan följande:

"Tack vare deras kompetens och engagemang utgör denna nya rapport en auktoritativ, värdefull och aktuell kritik av den amerikanska regeringens nuvarande politik gentemot sharia och dess anhängare, en bedömning av det hot som den innebär och en uppmaning till en sedan länge nödvändig kursändring. Denna rapport återspeglar enighet om följande viktiga punkter:

För det första, anhängare av Sharia, som omfattar överhöghetslägret, utgör en ledande och dynamisk rörelse inom islam. Viktigt nog behandlar denna karakterisering inte frågan om det här lägret är eller inte är representativt för den "sanna islam." Det finns över en miljard muslimer i världen, och deras uppfattningar om sitt trossystem, liksom deras religiösa bruk med avseende på det, varierar. Mot bakgrund av detta finns det kanske inte en enda "sann islam." Om det finns en, dristar vi oss inte till att förklara vad den innehåller.
Det som inte trovärdigt kan förnekas, är emellertid att:

a. sharia är fast rotad i islams dogmatiska texter, och den gynnas av inflytelserika islamiska kommentatorer, institutioner och akademiska centrum (till exempel lärarna vid al-Azhar universitetet i Kairo, i århundraden säte för sunnitiskt lärande och rättsvetenskap);

b. sharia har, i över ett halvt sekel, överdådigt finansierats och spritts genom islamiska regimer (i synnerhet Saudiarabien och Iran), genom disciplinerade internationella organisationers kontor (särskilt Muslimska brödraskapet och ”Organisation of the Islamic Conference”, OIC), och

c. beroende på att Islam saknar en central, universellt erkänd hierarkisk myndighet (i motsats till, säg, det romersk-katolska påvedömet), har äkta islamiska moderata och reformatorer en otroligt svår uppgift i strävan att avlegitimera sharia i det samhälle där detta behövs mest: den muslimska världen.

Därför, oavsett hur många procent av den globala islamiska befolkningen följer eller på annat sätt böjer sig för Sharia (och några övertygande opinionsundersökningar visar att andelen är hög i många islamiska länder), har detta segment genomslag långt över sin vikt. Av den anledningen utgör förespråkare för en expansionistisk sharia ett allvarligt hot mot Förenta staterna, även om vi antar, för argumentet skull, att hoppfulla förståsigpåare har rätt i att hävda att islam förbunden med sharia inte är den dominerande muslimska ideologin."

Det är lätt att instämma i det mesta, som sägs här, men med all tillbörlig respekt finns det ändå skäl att ge några kommentarer. Man är i texten ovan onödigt försiktig i diskussionen vad gäller ”sann islam”. Det finns två nutida dokument, som ger en bra bild av hur ledande muslimer ser på detta. Det ena dokumentet, Kairodeklarationen http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html, antagen av OIC 1990 och ratificerad av samtliga 57 medlemmars regeringar, diskuteras längre fram i rapporten (sid. 163). Den uttalar att alla mänskliga rättigheter skall underställas och tolkas enligt sharia. Det andra dokumentet, Ammanbudskapet http://nilsdacke.blogspot.com/2009/12/ett-budskap-med-flera-bottnar.html , nämns av något skäl inte men har hög status inom islam. Det slår fast att sharia har en central ställning inom islam och är undertecknat av ledande företrädare för islams dominerande riktningar. Sammantaget ger dessa två dokument vid handen att sharia är en integrerad del av ”sann islam”.

Det är visserligen sant att ”Islam saknar en central, universellt erkänd hierarkisk myndighet”, men det finns å andra sidan en institution, nämligen de lärdas ijma (konsensus), som har minst lika stort genomslag som ett påvligt edikt. Ammanbudskapet är just taget i ijma.

"Som en andra punkt följer att det är viktigt för den nationella säkerheten i USA, och den västerländska civilisationen i stort, att vi gör vad vi kan för att stärka islams äkta moderater och reformatorer. Detta kan inte ske genom att följa den misslyckade strategin av inbillning om tillståndet inom islam i den fåfänga förhoppningen att verkligheten kommer, någon gång, att hinna upp den godartade fabeln. Stärkandet av de lämpliga delarna av islam kräver en uppriktig bedömning, som erkänner sharias styrka - precis som besegrandet av 1900-talets totalitära ideologier krävde ett erkännande av och respekt för deras illvilliga förmåga.

För att göra detta får vi inte längre tillåta dem som avser att förstöra vårt samhälle genom att sabotera den inifrån att kamouflera sig som "moderata". Definitionen av måttfullhet måste återställas, till att tränga igenom sharias skiljelinje. Endast genom att identifiera de muslimer som vill införa sharia kan vi lyckas med att marginalisera dem.

Som denna studie visar, är sharia-systemet totalitärt. Det tvingar sig på alla aspekter av det civila samhället och människors liv, både offentligt och privat. De, som faktiskt måste försvara påståendet att Sharia bör antas här, kommer att hitta få avnämare och blir helt riktigt sedda för vad de är - marginella och extrema figurer. Det, och bara det, kommer att stärka sanna förespråkare av en måttlig eller reformistisk islam, som bejakar frihet och jämlikhet.

För det tredje har vi en skyldighet att skydda vår nation och vårt sätt att leva oberoende av den slutliga lösningen på islams inre stridigheter. Vi kan göra ett mycket bättre jobb med att stärka muslimer, som inte är sharia-anhängare, vilka är våra naturliga allierade, men vi kan inte vinna för dem. De måste göra det för sig själva. Oavsett om de lyckas med den enorma uppgiften att avlegitimera sharia globalt måste vi ta itu med det i USA, i hela västvärlden och var än på jorden den lanserar våldsamma eller ideologiska offensiver mot oss."

Det är bara att instämma i att det ät hög tid att stoppa tendensen att sharia ges alltmer inflytande i väst. Fortsättning följer

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

No comments: